Vedtægter

§1) Foreningens navn er Grundejerforeningen Sønderskoven.

§2) Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune, under Horsens ret, der er foreningens værneting.

§3) Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, alt i overensstemmelse med de i deklarationen af 8. februar 1972 indeholdte bestemmelser om pligt til medlemskab af grundejerforening m.v., hvilken deklaration er tinglyst på ejendommene matr. Nr. 5 b, 8 i og del af 9 a alle af Hørning by og sogn og de herfra i 1971 og senere udstykkede parceller.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant vedrørende beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt andre forhold af fælles interesse, uden særskilt godkendelse fra grundejerne.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

§4) Foreningens medlemmer, er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykket fra matr. nr. 5b, 8i og del af 9a Hørning by og sogn i årene 1971 og senere.

Såfremt der bliver etableret andelsboliger eller ejerlejligheder på enkelte matrikelnumre, skal hver enkelt boligenhed eller ejerforeninger være medlem af foreningen med samme rettigheder og forpligtelser som øvrige medlemmer.
Som medlemmer kan endvidere optages ejere af grunde, der er udstykket fra de førnævnte ejendomme før 1971.
Da der ved kommunalbestyrelsens godkendelse af udstykning af tilgrænsende ejendom matr. Nr. 10 a m.fl. Hørning by og sogn, kaldet "Lethsminde", er stillet krav om oprettelse af en grundejerforening, skal grundejerforeningen være pligtig at optage ejere af grunde fra udstykningen som medlemmer i overensstemmelse med § 5 i ovennævnte deklaration.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med anden grundejerforening.

§5) Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcelnummer og matr. nr.

Ifølge generalforsamling af 24.3.1975 er det vedtaget, at ejere af grunde beliggende uden for foreningens område kan være medlem af foreningen.

§6) Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver grund, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud for den 1. oktober for det pågældende regnskabsår.

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingentet kan ske til det til en hver tid af grundejerforeningens bestyrelse angivne sted.

Samtidig er bestyrelsen berettiget til, såfremt den finder det ønskeligt, at dele kontingentet i to, til betaling pr. 1. oktober og pr. 1. august.

Er et medlem mere end 14 dage i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at berigtige restancen.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, for tabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§7) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden årets udgang i Hørning.

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen der fastsættes af bestyrelsen samt indkomne forslag skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
2a. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
3a. Godkendelse af regnskab.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter, således at der hvert andet år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to revisorer.
8. Valg af to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§9) Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer - der ikke er restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§10) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemme afgivningen.
Hvert medlem har to stemmer for hver grund, han ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog såfremt et medlem eller dirigenten finder, at skriftlig afstemning er ønskelig, skal dette efterkommes.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 9 og § 11.

Over det på generalforsamlingen passerede punkt føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§11) Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§12) Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årenes løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Indkaldelse af suppleanter foregår i den rækkefølge de er valgt.

§13) Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser.

Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst tre medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§14) Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

§15) Generalforsamlingen vælger to revisorer. Genvalg kan finde sted.

En af revisorerne skal være regnskabskyndig.

Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårlig foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt.

§16) Foreningens regnskabsår går fra den 1/10 til 30/9. Revisorerne indkaldes i starten af oktober til revision og skal af disse være revideret, så det reviderede regnskab kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingens afholdelse.

§17) Medlemmernes indbetalinger indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Der kan dog betales regninger over netbank.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000,00.

§18) Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler.

Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til deklaration lyst den 5. april 1972.

§19) Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§20) Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med de tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

Disse love og vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.3.1975, ændret på generalforsamling den 28.3.1983, 15.10.1987, 20.10.1988, 20.10.1992, 20.10.2010 og 26.10.2022